บริษัท เมคโปรดีไซน์ จำกัด เกิดจากการรวมตัวกันของสถาปนิกและวิศวกรหลายแขนงและหลายสาขาวิชาร่วมกันทำงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง จึงเห็นปัญหาในการทำงานร่วมกันว่าการก่อสร้างอาคารที่มีมาตรฐาน ต้องประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น การออกแบบงานสถาปัตยกรรม, การออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง, การออกแบบงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร, การก่อสร้าง รวมถึงการประสานงาน และควบคุมงานก่อสร้างที่มีมาตรฐาน

และอีกปัจจัยที่หลายๆ คนไม่ค่อยคำนึงถึงมากนัก คืองานออกแบบและงานก่อสร้างวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาคารที่ก่อสร้างสามารถใช้งานได้สะดวกสบาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้สอยของอาคารแต่ละประเภท รวมถึงการใช้พลังงานที่เหมาะสม อายุการใช้งานที่ยาวนาน ความสะดวกในการบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืนในการใช้งาน อาคาร (Sustainability)

บริษัท เมคโปรดีไซน์ จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการงานออกแบบ และเป็นที่ปรึกษางานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารต่างๆ ได้แก่ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบประปาสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ รวมถึงระบบแก๊สทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลและห้องทดลอง ในช่วงแรก หลังจากทำงานมาสักระยะ บริษัทฯ ได้รับโอกาสจากลูกค้าให้ออกแบบปรับปรุง (Renovation) รวมถึงควบคุมงานและก่อสร้าง (Construction and Management) งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง และงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

และ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบอาคารหลากหลายประเภทมาผนวกปรับใช้ในการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้มีความยั่งยืน (Sustainability) ประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) และมีความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัย (Safe and Healthy) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environment Friendly) ด้วยระบบควบคุมที่อัจฉริยะและทันสมัย (Smart Control System) โดยผู้ก่อตั้งและผู้ปฎิบัติงานประกอบด้วยสถาปนิกและวิศวกรหลายแขนงและสาขาวิชา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 20 ปี

บริษัท เมคโปรดีไซน์ จำกัด เมื่อเริ่มก่อตั้งสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 93/20 อาคารฮอลลีวูดสตรีท ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หลังจากประกอบธุรกิจ ไประยะเวลาหนึ่งก็มีความจำเป็นจะต้องขยับขยาย เพื่อรองรับงานและบุคลากรที่มากขึ้น เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 จึงได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ อาคาร 567 ชั้น 4 ห้องเลขที่ 403 ซอยพระรามเก้า 51(ถนนเสรี 6) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

บริการของเรา

Engineering

งานออกแบบวิศวกรรมและการคำนวณ เช่น งานโครงสร้าง, ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร, ระบบประปาสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ รวมถึงระบบแก๊สทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลและห้องทดลองตามมาตรฐานสากล โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการออกแบบให้เกิดความยั่งยืน, สะดวกสบาย, ปลอดภัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

Smart Control

ออกแบบและติดตั้งระบบและอุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะ เพื่อเชื่อมต่อและควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ภายในอาคารให้ทำงานอัตโนมัติเพื่อความสะดวกสบาย, ปลอดภัย, ประหยัดพลังงาน และดูแลรักษาได้โดยง่าย เช่น ระบบควบคุมแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร, ระบบป้องกันขโมยและเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิด, ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ม่านและประตู, เครื่องปรับอากาศ และเครื่องเสียง ระบบแจ้งเตือนน้ำรั่ว-ไฟไหม้ และควบคุมการทำงานของระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

Consult

ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ดูแลและแก้ไขปัญหาการก่อสร้างทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มสัญญาจนจบโครงการ รวมถึงควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ มาตรฐานและตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

Built

งานก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยนำพลังงานหมุนเวียนและนวัตกรรมต่างๆ มาพัฒนา รวมถึงนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการก่อสร้าง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย